Komunikasyon sa Akademikong Filipino
(Filipino 101)

Ang Filipino 1 ay isang metalinggwistik na pag-aaral
sa gamit ng akademikong Filipino sa iba’t ibang sitwasyon at larangan. Saparaang interdisiplinaryo at interaktibo inaasahang mauunawaan at malilinang samga estudyante ang mga kailangang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng Filipino
sa lalong mataas na edukasyon.